روز پنجشنبه اول اسفند درشب برگزاری شعبده انتخاباتی حکومت آخوندی، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران درآمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نمایش انتخابات مجلس ارتجاع برگزار کرد.

در این کنفرانس سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت در امریکا و علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورا شدت نگرانی و وحشت حکومت ‌اخوندی از تحریم مردمی این نمایش انتخاباتی در شرایط کنونی و خطراتی که رژیم با آن مواجه است برای خبرنگاران توضیح دادند.
تغییر گوینده
دراین کنفرانس مطبوعاتی هم چنین مهندسی نمایش انتخابات توسط خامنه ای و شورای نگهبان تحت امرآن و سوابق جنایتکارانه امنیتی و نظامی شماری از کاندیداهای وابسته به خامنه ای و نقش گروه بزرگی از آنها در سرکوب قیامها و اعتراضات مردم ایران با ذکر جزئیات به خبرنگاران و نمایندگان رسانه ارائه شد.
در این کنفرانس همچنین طرحها و برنامه های رژیم آخوندی برای رقمسازی و دروغپردازیهای سازمانیافته درباره شمار شرکت کنندگان و برای فریب روزنامه نگاران، تشریح شد.

در کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورا در واشینگتن توضیحاتی درباره فعالیتهای مقاومت ایران در شهرهای مختلف برای تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم ارائه گردید.
علیرضا جعفرزاده تاکید کرد: انتخابات رژیم در حالی برگزار میشود که حکومت آخوندی بلحاظ داخلی با بحرانهای مختلف از جمله قیام سراسری مردم ایران ، ضربه غیرقابل جبران از دست دادن قاسم سلیمانی، تشدید درگیریهای باندهای درونی، بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی. و در پهنه منطقه ای و بین المللی قیام مردم عراق علیه نظام آخوندی در عراق و بلرزه درآمدن عمق استرانژیک حکومت آخوندی و تشدید تحریمهای بین‌المللی مواجه است.