سینا دشتی:‌ در سوگ سلیمانى با خنجر در کمر خلقبه هلاکت رساندن قاسم سلیمانى آن چنان تغییر کیفى در تعادل درونى و بیرونى رژیم ولایت فقیه بوده که به نظر میرسد رژیم نرمش ذلیلانه را شروع کرده و تنها به شرط موضعگیرى آمریکا علیه مجاهدین حاضر هست که به هر سازى که حضرات میخواهند، نرمش قهرمانانه بکند!.

صفحه1 از832