شعله‌های فروزان کانونهای شورشی بر بیت عنکبوت  ولایت